Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Děti a my

… aneb psychosociální podmínky

Denní režim

06.30 - 07.30
scházení dětí ve třídě "včeliček", volné hry a činnosti

07.30 - 10.00
rozcházení do kmenových tříd, dopolední hry a vzdělávací činnosti, svačinka

10.00 - 12.00
pobyt venku spojený s pokračováním činností a sezónními pohybovými aktivitami

12.00 - 12.45
oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek

12.45 - 14.15
odpočinek, klidnější individuální činnosti a hry

14.15 - 15.30
odpolední svačina, zájmové a vzdělávací činnosti, odchod dětí domů

15.30 - 16.30
odchod dětí do kroužků nebo do třídy "medvídků", individuální hry, odchod domů

Délku pobytu dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy společně s rodiči při přijetí dítěte.
Individuální odchylky od této doby si domlouvají rodiče přímo s učitelkami na třídách, a to buď osobně nebo telefonicky.
V případě, kdy nelze při absenci učitelek zajistit suplování či přijetí další učitelky na zástup nebo pokud by se jednalo o značně neekonomické řešení, třídy v nezbytném rozsahu spojujeme.

Jak to u nás chodí

 • Vzdělávání v mateřské škole přizpůsobujeme vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Na dítě působíme ve všech situacích vzniklých v průběhu dne, uplatňujeme individuální, skupinové i frontální činnosti, jejichž základem je především interakce s okolím, prvky hry a tvořivosti. Doplňujeme rodinnou výchovu.
 • Každou třídu navštěvuje 22 dětí. Přijímáme děti ve věku od tří let.
 • Obě třídy v naší mateřské škole jsou věkově smíšené. Jsou-li ve třídě předškolní děti, snažíme se, aby tvořily alespoň třetinu v daném oddělení. Přejí–li si to rodiče, zařazujeme sourozence do stejné třídy. Taktéž kamarády, je-li to možné.
 • Snažíme se, aby po celou dobu docházky pečovaly o dítě dvě stálé učitelky.
 • Při nástupu nového dítěte nabízíme rodičům, aby alespoň v prvopočátku pobývali ve třídě spolu s dítětem a účastnili se her. Chceme, aby děti věděly, že si k nám chodí hrát, najdou zde nové kamarády, a že se rodiče pro ně vždycky vrátí.
 • Děti si samostatně vybírají hru nebo hračku, volí kamaráda či skupinku kamarádů. Ponecháváme jim možnost si hru dokončit (u starších dětí už je to povinnost).
 • Pedagogicky řízené činnosti plánujeme tak, aby byly pro děti zajímavé, přitažlivé a chtěly se jich účastnit.
 • Do aktivit děti nenutíme, avšak sledujeme, zda se určitým činnostem nevyhýbají úmyslně a soustavně. V takovém případě pak učitelka rozhoduje v konkrétní situaci u konkrétního dítěte na základě vlastní znalosti dítěte a zvolí takové metody, které přispějí k jeho všestrannému harmonickému rozvoji.
 • Věnujeme se neformálním vztahům dětí ve třídě a snažíme se je ovlivňovat prosociálním směrem. Dbáme, aby všechny děti měly rovnocenné postavení. Učíme děti nebát se vyslovit svůj názor.
 • Zajišťujeme výlety a exkurze do zajímavých míst; sportovní, kulturní, zábavné, vzdělávací a výchovné programy v prostorách mateřské školy i mimo ně.
 • Budeme realizovat další dílčí projekty směřující k bohatšímu společenskému životu dětí, rodičů i veřejnosti.
 • V rámci nadstandardní péče nabízíme dětem možnost účastnit se činností v zájmových kroužcích.
 • Nešetříme úsměvem - snažíme se, aby se děti i dospělí u nás cítili dobře.
 • Anketa není vypsána.