Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Filozofie a strategie školy

                                      ...aneb kam a proč směřujeme

Mateřská škola má dvě třídy s kapacitou 22 dětí na třídu. Děti jsou rozdělovány do tříd s přihlédnutím k jejich věku. Mateřská škola by měla být místem, kde se děti učí vnímat svět v jeho přirozených souvislostech. Vzdělávání se snažíme, co nejvíce přizpůsobit vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí, tak abychom vytvořili podnětné prostředí k učení a zároveň místo, kde se budou děti cítit dobře a bezpečně. Naše činnost je založena na přímém kontaktu a neformální spolupráci s rodiči. Jen tak lze, dle našeho mínění, dobře připravit dítě pro vstup do základní školy a položit základy jeho pozdějšímu uplatnění v životě.

Vize: „Mateřská škola Sadová
                                                           ... školka pro život"


Jsme přesvědčeni, že
  • nejvýznamnějším výchovným prostředím dítěte je jeho vlastní rodina, a našim úkolem je pomáhat rodičům připravit děti pro život ve složitém a neustále se měnícím světě
  • vzájemná spolupráce mezi rodiči a školou zvyšuje kvalitu naší práce a přispívá k rovnoměrnějšímu rozvoji osobnosti dítěte
  • pozitivní vzájemný vztah rodičů a zaměstnanců mateřské školy je nesmírně důležitý pro příznivý vývoj dítěte a jeho spokojenost
  • nejlepší vizitkou naší činnosti je spokojené dítě – spokojený rodič – spokojení zaměstnanci

Školní vzdělávací program "Ty a já, my všichni společně II"

Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22, v upravené verzi č.j. MŠMT - 34 790/2017 platné od 1. ledna 2018 zohledňuje konkrétní podmínky mateřské školy a dosavadní pozitivní výsledky společného působení zaměstnanců školy a rodičů při výchově a vzdělávání dětí.
Je zpracován na období 4 let s tím, že každoročně bude pedagogickou radou vyhodnocován a v případě potřeby pozměňován.

Je zaměřen na podporu silných přirozených aktivit dětí předškolního věku, především pohybu, hry, manipulace s předměty a experimentování, na podporu zvídavosti, tvořivosti a touhy dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností.

Upřednostňuje:
  • každodenní dostatek přirozených pohybových činností ve třídě a na školní zahradě
  • manipulaci s didaktickým, výtvarným, technickým materiálem, jednoduchými nástroji a nářadím před jednostranně zaměřenými hračkami
  • spontánní hru dětí
  • hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii
  • metodu „pokus – omyl“ před poučováním a předáváním hotových poznatků
  • tvořivou atmosféru a „nepořádek“ před vyumělkovaným prostředím třídy

Úplné znění ŠVP "Ty a já, my všichni společně II"
Anketa není vypsána.