Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Struktura vzdělávacího obsahu

Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu je uspořádán do 5 integrovaných bloků. Integrované bloky jsou plněny průběžně během celého roku, bez časového omezení, bez časové posloupnosti. Výstupy IB jsou formulovány pro děti v posledním roce vzdělávání v MŠ.
Učitelky integrované bloky ŠVP rozpracovávají do třídních vzdělávacích plánů v podobě kratších tematických částí, kterými zohledňují potřeby, věkové složení dětí a situaci dané třídě. Zajišťují komplexní přístup k dětem, sledují naplňování vzdělávacích cílů kognitivních, hodnotových i postojových.Preferujeme tyto metody práce:
  • Slovní – vedou k soustředění, naslouchání, přemýšlení a vyjadřování (rozhovor, diskuse, motivace, kladení otázek, odpovědi, popisování, argumentování, přesvědčování,...).
  • Názorné a situační - vedou k přímému smyslovému poznání a vnímání světa. Vidět skutečnost je lepší než obrázek, nebo jen slyšet.
  • Metody praktické činnosti – motivují dítě k poznávání a objevování (experimenty a pokusy, pozorování, exkurse, pokus-omyl, hmatové a sluchové činnosti,...). Jde o bezprostřední manipulaci s věcmi a jevy. Co si dítě osahá, vyzkouší, to se lépe naučí.
  • Prožitkové učení – vzbuzuje radost a motivuje k dalšímu učení. Co dítě zažije, to si více zapamatuje.
  • Kooperativní učení – rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti a k hledání možných řešení (pravidla, spolupráce, skupinové a kolektivní činnosti, hledání společného řešení,...).


Přehled integrovaných bloků:
  • „Příběhy a pohádky“
  • „Svět kolem nás“
  • „Příroda“
  • „Jsem člověk
  • „Prázdninový čas“


Integrované bloky ŠVP pedagogové rozpracovávají do časově kratších tematických částí, které jsou součástí třídních vzdělávacích plánů a vyhovují podmínkám ve třídě.
Tematické části učitelky každoročně obměňují a rozšiřují, aby byly dětem v průběhu zpravidla tří let, kdy do třídy chodí, nabízeny odlišné činnosti s jinou motivací.
V tomto systému děti získávají poznatky a dovednosti odpovídající jejich věku a schopnostem, které si v následujících letech rozšiřují, upevňují a zdokonalují, neboť učitelky přesně ví, jaké aktivity už byly dětem nabízeny, jak na ně děti reagovaly, a na základě této znalosti připravují rozšiřující a podnětnou vzdělávací nabídku.
Anketa není vypsána.