Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Vzdělávací bloky

Integrované bloky

Příběhy a pohádky

Svět kolem nás

Příroda

Jsem člověk

Prázdninový čas


Významné maličkosti...
                     ...aneb "Denně děti učíme"

Kromě aktivit, zahrnutých v integrovaných blocích, se ve třídě vyskytují běžné každodenní situace, jejichž řešení významně ovlivňuje znalosti, dovednosti a chování dětí.
Tuto oblast jsme nazvali „Denně děti učíme“ a naše pedagogické působení směřuje k tomu, aby děti např. uměly:
 • oblékat se a starat se o své věci, uklízet hračky, zvládat jednoduché práce, zacházet s běžnými předměty denní potřeby, samostatně jíst a stolovat
 • zachovávat správné držení těla, cvičit podle nápodoby i slovních pokynů, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • správně vyslovovat, hovořit ve větách, v přiměřeném tempu, s vhodnou intonací, gramaticky správně
 • vést smysluplný rozhovor (ptát se i odpovídat), neskákat do řeči, naslouchat řečníkovi, používat přiměřenou slovní zásobu
 • záměrně se soustředit a udržet pozornost, neodbíhat od nedokončené činnosti
 • reagovat na pokyn učitelky, poslechnout, postupovat podle instrukcí, přizpůsobit se společnému programu
 • rozhodovat o svých činnostech, zaujímat vlastní názory, ale současně dodržovat pravidla chování i herní pravidla
 • postupně ovládat afektivní chování, přijímat ocenění i prohru, neničit hru a hračky, neubližovat druhým, avšak umět se přiměřeně bránit
 • zvládat běžné činnosti a jednoduché praktické situace, uvědomovat si své možnosti a limity, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti
 • najít a udržet si kamarády, vyjednávat a spolupracovat, obhajovat svůj názor, umět ustoupit, dohodnout se, pomáhat kamarádům a slabším
 • chovat se slušně a zdvořile, vážit si práce a úsilí jiných, zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • pomáhat pečovat o prostředí v MŠ i obecně (dbát o pořádek a čistotu, neničit, nepoškozovat, nerozhazovat odpadky apod.)
Anketa není vypsána.