Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 17. 08. 2019
svátek slaví Petra


Víte, že...

....... věda může být pro děti zábavou!

Jednou z nepřirozenějších vlastností dětí je neustálé zkoumání a objevování nových věcí kolem sebe, proto od počátku školního roku mají děti možnost rozvíjet své přírodovědné poznatky jednoduchými pokusy a to nejen z oboru chemie a fyziky, ale také biologie a ochrany životního prostředí.

Prvotní poznávání jevů již v mateřské škole, motivuje děti k jejich dalšímu zájmu o objevování a poznávání základních přírodovědných zákonů.
Díky experimentům poznávají děti vlastnosti různých materiálů, seznamují se s nástroji, nářadím a pomůckami, osvojují si jednoduché pracovní postupy a získávají tak důležité poznatky pro praktický život a pro ochranu svého zdraví. V rámci těchto aktivit dochází k rozvoji motoriky, řečových dovedností, k rozvoji kooperace, pozornosti, soustředěnosti, prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Děti vychází ze svých znalostí, osvojují si nové pojmy, dovednosti, tvořivost, logické myšlení a uvažování. Získávají orientaci v různých oborech lidské činnosti a vytvářejí si tak aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Z pokusů, které jsme již vyzkoušeli, uvádíme např. tip pro narozeninovou oslavu:

TANČÍCÍ ROZINKY
  • Pomůcky: sklenice, ocet, jedlá soda, rozinky, lžíce
  • Postup: do sklenice nalejeme 100 ml octa, přidáme 5 rozinek, necháme je dopadnout na dno. Do této směsi přidáme 1 polévkovou lžíci jedlé sody a už jen pozorujeme...Další fotografie našich pokusů a objevů najdete ve fotogalerii.

březen 2016

Havířov v pohybu 2015

Po pěti letech byl Havířov opět v pohybu. Své 60. výročí od svého založení oslavil opravdu velkolepě a my jsme rádi, že jsme mohli být součástí těchto oslav.
Účast dětí na všech zkouškách a dále pak doslova maratonu dvoudenního vystoupení byla velmi náročná nejen pro děti, ale také nás učitelky. Jejich energie a nadšení z každého vystoupení nás však ujistily, že téměř dva měsíce nácviků, příprav a doslova dřiny nebyly zbytečné. Děti byly prostě úžasné a svým elánem dodávaly sílu také nám učitelkám.

Jak už to bývá takto rozsáhlé akce jsou náročné na organizaci a bohužel se stává, že se neobejdou bez menších problémů. Tímto bychom rády poděkovaly našim skvělým maminkám za pomoc při šití kostýmů. Paní Levové, Šikulové, Chovančíkové a Truhlářové za doprovod a pomoc s převlékáním dětí na hale Slávii. Paní Ondruchové za krásné účesy. Velké díky také patří všem rodičům za jejich vstřícnost, pochopení a skvělou spolupráci, bez které by vše neproběhlo tak "hladce". Děti si tak mohly nerušeně užívat svůj úspěch, který si bezpochyby zaslouží.
Pro rodiče a příbuzné, kteří neměli možnost vidět vystoupení svých ratolestí, alespoň přidáváme tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Tgdo2PuMIUc

uč. Z. Kubenková a P. Tyrlíková
23. listopadu 2015

..... logopedická prevence je důležitá

Na podzim 2014 se naše mateřská škola zapojila do rozvojového programu vyhlášeného ministerstvem školství „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.“ Na základě žádosti a vypracovaného projektu s názvem „Zpívej si se mnou a hrej, přitom jazyk ohýbej“ jsme získali finanční dotaci ve výši 50 000 Kč. Finanční částka byla použita na zakoupení moderních logopedických pomůcek a odborné literatury, které pomohou rozšířit a prohloubit činnosti pro rozvoj řečových a jazykových schopností a dovedností dětí.
Cílem našeho projektu je také zvyšování kvalifikace a kompetencí pedagogů v oblasti logopedické prevence. V současné době již většina pedagogů absolvovala akreditované semináře zaměřené na primární logopedickou prevenci. Máme také zpracovaný logopedický program, na základě kterého je logopedická prevence uskutečňována především v každodenním zařazování dechových a artikulačních cvičení. Pravidelně zařazujeme činnosti na podporu rozvoje řeči, jako např. prohlížení a čtení knížek, čtení malovaných obrázků, hry podporující rozvoj slovní zásoby, zpívání písniček a nácvik básniček. Dále pak jsou to aktivity a hry rozvíjející sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, koordinaci pohybu a obratnost, rozumové schopnosti a činnosti k rozvoji jemné motoriky a grafomotorická cvičení.
Hlavním důvodem proč se naše mateřská škola zaměřuje na logopedickou prevenci, jsou stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí. Řeč přitom u dítěte hraje velmi důležitou roli nejen z hlediska rozvoje psychických a rozumových schopností, ale také má velký význam při vytváření a navazování sociálních vztahů. V rozvoji řečových a jazykových schopností má bezesporu prostředí mateřské školy své opodstatněné místo. Prvním a nejdůležitějším však zůstává rodina a rodinné prostředí. Proto bychom měli mít jako rodiče, ale i jako učitelé, na paměti, že základem správné řeči je kvalitní mluvní vzor, dostatečný přísun podnětů a v případě již vzniklých problémů včasná odborná logopedická péče.
V rámci našeho projektu jsme na měsíc říjen a listopad připravili logopedickou depistáž a iformativní schůzku pro rodiče vedenou klinickým logopedem. Tato schůzka bude zaměřena na otázky spojené s logopedickou prevencí, např. jak předcházet vzniku logopedických vad, jak podporovat u dítěte správný řečový vývoj, v případě, že je řeč opožděna nebo jinak narušena, kdy je vhodné navštívit logopeda, atd..

30. 9. 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Anketa není vypsána.