Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 08. 04. 2020
svátek slaví Ema


Víte, že...

..... logopedická prevence je důležitá

Na podzim 2014 se naše mateřská škola zapojila do rozvojového programu vyhlášeného ministerstvem školství „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.“ Na základě žádosti a vypracovaného projektu s názvem „Zpívej si se mnou a hrej, přitom jazyk ohýbej“ jsme získali finanční dotaci ve výši 50 000 Kč. Finanční částka byla použita na zakoupení moderních logopedických pomůcek a odborné literatury, které pomohou rozšířit a prohloubit činnosti pro rozvoj řečových a jazykových schopností a dovedností dětí.
Cílem našeho projektu je také zvyšování kvalifikace a kompetencí pedagogů v oblasti logopedické prevence. V současné době již většina pedagogů absolvovala akreditované semináře zaměřené na primární logopedickou prevenci. Máme také zpracovaný logopedický program, na základě kterého je logopedická prevence uskutečňována především v každodenním zařazování dechových a artikulačních cvičení. Pravidelně zařazujeme činnosti na podporu rozvoje řeči, jako např. prohlížení a čtení knížek, čtení malovaných obrázků, hry podporující rozvoj slovní zásoby, zpívání písniček a nácvik básniček. Dále pak jsou to aktivity a hry rozvíjející sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, koordinaci pohybu a obratnost, rozumové schopnosti a činnosti k rozvoji jemné motoriky a grafomotorická cvičení.
Hlavním důvodem proč se naše mateřská škola zaměřuje na logopedickou prevenci, jsou stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí. Řeč přitom u dítěte hraje velmi důležitou roli nejen z hlediska rozvoje psychických a rozumových schopností, ale také má velký význam při vytváření a navazování sociálních vztahů. V rozvoji řečových a jazykových schopností má bezesporu prostředí mateřské školy své opodstatněné místo. Prvním a nejdůležitějším však zůstává rodina a rodinné prostředí. Proto bychom měli mít jako rodiče, ale i jako učitelé, na paměti, že základem správné řeči je kvalitní mluvní vzor, dostatečný přísun podnětů a v případě již vzniklých problémů včasná odborná logopedická péče.
V rámci našeho projektu jsme na měsíc říjen a listopad připravili logopedickou depistáž a iformativní schůzku pro rodiče vedenou klinickým logopedem. Tato schůzka bude zaměřena na otázky spojené s logopedickou prevencí, např. jak předcházet vzniku logopedických vad, jak podporovat u dítěte správný řečový vývoj, v případě, že je řeč opožděna nebo jinak narušena, kdy je vhodné navštívit logopeda, atd..

30. 9. 2015

.... začínáme s výukou angličtiny Wow

Milí rodiče,
výuka angličtiny bude nově probíhat v rámci vzdělávacích činností školky, nebude formou placeného kroužku jako tomu bylo v minulých letech.

V čem bude výuka jiná:
  • výuka angličtiny bude probíhat 2x týdně (od 13,00 - 14,00 hod.) - počítáme s rozdělením dětí do dvou skupin (Včelky, Medvídci).
  • nově budeme pracovat s výukovým setem (Workbook + DVD + CD) - cena setu 650,-Kč, DVD i CD si děti odnesou domů, jen učebnici si budou nechávat v MŠ.


Metoda Wattsenglish představuje komplexní metodiku akreditovanou MŠMT, která byla vytvořena ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty. Výhodou této metody je, že kombinuje výuku prostřednictvím rodilých mluvčích a českých pedagogů. Důraz je kladen na správný jazykový vzor.
Nejedná se o metodu překladovou, ale komunikační, tzn. že děti se učí jazyk (slovíčka i gramatiku) přirozeně používat v běžných situacích a formou hry.
Pro zájemce přidávám také webové stránky, na kterých najdete spoustu dalších informací, včetně video ukázek výukových materiálů Wow http://www.wowenglish.cz/czech/

Vaše případné další dotazy ráda zodpoví p.uč. Zuzana Kubenková
4. 9. 2015

...... školní rok nám opět začal

Milé děti, milí rodiče,

ať vás do školky vede pěkná cestička,
na které neukápne ani jedna slzička.
Přejeme hodně správných kamarádů,
každý den dobrou náladu
a spoustu zajímavých nápadů...Těšíme se na Vás 1. 9. 2015!
Anketa není vypsána.